Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

Naděje pro život pomáhá lidem, kteří chtějí objevovat, posilovat a využívat svá obdarování a možnosti k tomu, aby zajistili sebe, svoji rodinu a zároveň byli přínosem pro širší komunitu (společnost). Za tímto účelem zejména:

  • poskytujeme sociální službu Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava,
  • pořádáme zážitkové kempy a tábory pro děti a rodiny s dětmi,
  • podněcujeme vznik podpůrných skupin lidí a pořádá s nimi různé aktivity, které umožní příznivcům a členům těchto skupin objevit vlastní potenciál k aktivnímu životu a naplňování vlastních potřeb,
  • zprostředkováváme materiální pomoc potřebným lidem,
  • připravujeme a vzděláváme své dobrovolné i profesionální pracovníky, dbáme o jejich odborný i osobnostní a duchovní rozvoj,
  • zkvalitňujeme poskytované služby i způsob svého řízení.

Naše činnost

Těžištěm naší činnosti je provozování Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Jihlava, který je registrovanou sociální službou dle zákona o sociálních službách. Dále v partnerství s ECM Jihlava a McEachern Memorial UMC pořádáme každoročně příměstský tábor pro děti.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava

V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb jsme zjednodušili a zpřesnili okruh osob, pro které jsou naše služby určeny a zásady pro poskytování služby. Změny se dotkly i provozního řádu a metodiky poskytování služby. Cílem změn je naplňování našeho poslání a záměru zákona o sociálních službách – pomáhat ženám a matkám s dětmi, které jsou ohrožené ztrátou bydlení, nebo bez bydlení, v návratu do běžného života. Nově jsme formulovali i cíle naší služby, aby byly srozumitelnější pro uživatele našich služeb a bylo lépe ověřitelné jejich naplňování z pohledu veřejného závazku.

 

„Běžný život“ máme definovaný ve čtyřech rovinách – (1) zajištění stabilního příjmu a účelné hospodaření s tímto příjmem, (2) zajištění udržitelného bydlení, (3) udržování a budování vzájemně prospěšných mezilidských vztahů a zvládání běžné komunikace s okolím a (4) zvládání výchovy a péče o děti a vlastní osobu. Každou z těchto oblastí máme definovanou měřitelnými kritérii, která jsou zároveň pomůckou při definování osobních cílů uživatelek služeb (na čem budou během pobytu v azylovém domě pracovat). Nedostatek v prvních dvou oblastech bývá nejčastější příčinou, proč ženy vyhledávají naši pomoc.

 

Zaměřujeme se hlavně na oblasti, které byly příčinou ztráty bydlení.

Zásady poskytované služby, které definují to, jakým způsobem chceme služby poskytovat, jsme doplnili o body, které se stále znova a znova ukazují jako aktuální a velmi důležité:

  • respektujeme svobodnou vůli uživatelů a jsme připraveni umožnit jim nést následky vlastních rozhodnutí,
  • s vědomím toho, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých a uznáním toho, že život od člověka vyžaduje velkou dávku sebekázně, dbáme na dodržování nastavených limitů daných smlouvou o poskytování sociální služby,
  • s každým jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi, což hovoří nejenom o způsobu jednání, ale i o tom, že nezůstaneme nečinní, pokud můžeme druhému pomoci.

Statistiky

 

V průběhu roku 2011 odešlo z azylového domu 10 žen a 18 dětí. Průměrná délka pobytu byla 2,9 měsíce. Nejdelší pobyt trval 6,2 měsíce. Nově jsme přijali 10 žen a 18 dětí. Z důvodů kapacity jsme sociální službu nemohli poskytnout 32 zájemkyním s 54 dětmi.

V rámci poskytované sociální služby azylový dům jsme v rámci individuálního plánování vedli 196 rozhovorů s uživatelkou sociální služby azylový dům a 42 rozhovorů se zájemci o poskytnutí sociální služby azylový dům.

 

Dále se uskutečnilo 42 komunit, 41 pracovních aktivit a 12 krát se konal dětský klub. V rámci individuálního plánu jsme 9 krát pomohli s domácí přípravou dítěte na reparát, 6 krát jsme poskytli potravinovou pomoc spojenou s asistovaným hospodařením (pomoc s přípravou jídelníčku, nákupního seznamu a nákupem), 185 krát jsme poskytli materiální pomoc (oblečení, drobné vybavení domácnosti a vánoční dárky, které jsme získali z darů).

Dvoudenního příměstského tábora „My name is Luka 2011“ se zúčastnilo 61 dětí. Výletu na „Hračkobraní“ v Kamenici nad Lipou se zúčastnily čtyři maminky s šesti dětmi.

Finance

Přehled o financích je uveden v samostatné tabulce. Veškerý provoz azylového domu byl financován v rámci individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Správní rada

V rámci změny stanov došlo k novému jmenování správní rady. Nyní pracuje správní rada ve složení Miluše Bouchnerová – předsedkyně, Ing. Josef Thál a Mgr. David Chlupáček – zapisovatel.

Zaměstnanci, vzdělávání a supervize

V roce 2011 jsme měli v evidenci pět zaměstnanců. Průměrný evidenční počet je 2,3. Zaměstnanci pokračují ve vzdělávání v rámci svého „Individuálního plánu rozvoje a dalšího vzdělávání“. V průběhu roku probíhaly pravidelné intervize.

Poděkování

Provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Jihlava jsme v roce 2011 financovali z veřejných rozpočtů – z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Akce pro děti a rodiny jsme financovali z podpory McEachern Memorial UMC, Fund Mission in Europe – European Methodist Council, manželů Brtáňových, Byznys pro společnost, FUTURAinvest, s.r.o., Oblastní Charity Jihlava a Statutárního města Jihlavy.

 

Děkujeme všem, kdo nás podpořili duchovní, fyzickou, materiální, finanční a další pomocí.

 

Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolným spolupracovníkům. Jmenovitě to jsou – M. Bouchnerová, D. Chlupáček, J. Thál, V. Kraclová, M. Fousková, M. Hynková, A. Nedomová, C. Hrubý, J. Buchtová, J. Benková, N. Kjallman-Kukla, T. Kuklam, M. Zajícová, V. Janochová, M. Prchalová, T. Benko, V. Bobková, D. Kružík, P. Puchnerová, L. Benko, L. Benková, J. Kružík, V. Makumbirofa, E. Makumbirofa, E. Zajícová, K. Kaděra, G. Bell, P. Schroeder, L. Giordano Adams, S. Koopman, E. Koopman, D. Burns, D. Burns, M. Carroll, E. Burns, Audi klub (audiklub.cz), New Yorker Jihlava, paní Kusá, paní Freyová, Jazyková Agentura Honzík, Město Polná, paní Matoušková, J. Sadílek.

 

Děkujeme i těm, jejichž jména zde nejsou uvedena.