Výroční zpráva 2009

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Těžištěm naší činnosti je provozování Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Jihlava, který je registrovanou sociální službou dle zákona o sociálních službách. Dále v partnerství s ECM Jihlava a partnerským sborem McEachern Memorial UMC pořádáme různé akce pro děti a rodiny. S občanským sdružením AlternativaPro jsme pořádali dobročinný koncert „Přijďte na koncert, pomůžete“.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Jihlava

Ženám a matkám s dětmi ohroženými ztrátou bydlení, nebo bez bydlení poskytujeme přechodné ubytování, podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podpůrné aktivity.

Poskytované služby vychází z individuálních potřeb uživatelů služeb a jejich svobodné vůle a podporují uživatele v hledání a využívání vlastních zdrojů a řešení umožňujících návrat do běžného života.

 

Cílem poskytovaných služeb je sociální začlenění uživatele a jeho návrat do běžného života. Proto uživatele podporujeme, aby si zajistil udržitelné bydlení, měl stabilní finanční zajištění, udržoval a budoval smysluplné mezilidské vztahy a zvládal výchovu a péči o děti a vlastní osobu.

Poskytované služby

Podle zákona o sociálních službách poskytujeme sociální službu azylový dům, a fakultativně zajišťujeme navazující podpůrné aktivity. Konkrétně se jedná o:

  • dětský klub,
  • domácí příprava dětí,
  • hlídání dětí,
  • potravinová pomoc,
  • materiální pomoc,
  • příležitostné akce.

Stalo se & statistiky

V průběhu roku 2009 odešlo 8 žen a 15 dětí. Průměrná délka pobytu byla 4,3 měsíce. Nejdelší pobyt trval 6,23 měsíce. Nově jsme přijali 8 žen a 16 dětí. Neubytovali jsme 33 zájemkyň se 73 dětmi.

 

V rámci zvyšování kvality a na základě inspekce kvality jsme nově definovali náš veřejný závazek, který kromě cílové skupiny definuje naše poslání, cíle a metody poskytování služeb. V pracovním týmu jsme popsali, jak by měla vypadat ideální uživatelka, která opouští azylový dům. Na věc jsme nahlíželi z pohledu uživatele, společnosti – která nás formou veřejných rozpočtů financuje a z našeho vlastního, abychom nacházeli smysl v tom, co děláme. K jednotlivým oblastem, které jsme sloučili do pěti skupin – udržitelné bydlení, stabilní finanční zajištění, smysluplné mezilidské vztahy a výchova a péče o děti a vlastní osobu – jsme přiřadili kritéria, podle kterých lze „existenci“ cílového stavu ověřit.

 

Tento rámec definuje naší nabídku a vymezuje cíle, které si s naší podporou každý uživatel stanovuje. V naplňování cílů uživatele podporujeme. Cílem poskytované služby je sociální začlenění uživatele a jeho návrat do běžného života.

 

V rámci poskytované sociální služby azylový dům jsme poskytli: 240 intervencí – 180 rozhovorů s uživatelkou sociální služby azylový dům (celkem 11 uživatelů), 33 rozhovorů se zájemci o poskytnutí sociální služby azylový dům a čtyři setkání s Mgr. Milenou Mikulkovou v rámci sociálně vzdělávacího programu pro podporu rodičovských dovedností (celkem 27 rodičů s dětmi).

 

Dále evidujeme 275 dětí, které využily naše aktivity v rámci činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. Například dětský klub, víkend pro rodiče s dětmi, výlety atp.

Podpůrné aktivity

V partnerství s ECM Jihlava a McEachern Memorial UMC jsme pořádali Striving Together – English Camp 2009, kterého se zúčastnilo 51 osob a příměstský tábor Striving Together – Sports & Arts Kids Camp 2009, kterého se zúčastnilo 39 dětí a 42 pomocníků. V srpnu jsme pořádali třetí ročník „Víkendu“ pro rodiče s dětmi. Od září 2009 do června 2010 pořádáme ve spolupráci s Modrými dny dlouhodobý sociálně vzdělávací program pro podporu rodičovských dovedností „Dítě v dobrých rukou“ s paní Mgr. Milenou Mikulkovou. Kromě užitku z akcí samotných, pomáhá účast obyvatelům azylového domu k jejich začleňování do přirozeného sociálního prostředí.

Zaměstnanci, vzdělávání a supervize

V roce 2009 jsme měli v evidenci 5 zaměstnanců. Průměrný evidenční počet je 2,3. Zaměstnanci pokračují ve vzdělávání v rámci svého „Individuálního plánu rozvoje a dalšího vzdělávání“. V průběhu roku probíhají pravidelné intervize. Uskutečnily se i dvě supervize s psychologem panem PhDr. Janem Svobodou.

Výhled na další období

Během velikonočních prázdnin uspořádáme s partnery druhý ročník příměstského tábora Striving Together – Sports & Arts Kids Camp. Na červenec připravujeme sedmý ročník Striving Together – Family English Camp. Zajišťujeme logistickou a účetní stránku těchto akcí.

Poděkování

Provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Jihlava jsme v roce 2009 financovali z veřejných rozpočtů – Statutárního města Jihlavy, Krajského úřadu kraje Vysočiny a Ministerstva práce a sociálních věcí. Akce pro děti a rodiny jsme financovali z podpory Bosch Diesel s.r.o. Jihlava, McEachern Memorial UMC, Fund Mission in Europe – European Methodist Council, občanského sdružení AlternativaPro a Oblastní Charity Jihlava.

 

Děkujeme všem, kdo nás podpořili svojí fyzickou, materiální, finanční a další pomocí.

 

Děkujeme všem zaměstnancům a spolupracovníkům. Jmenovitě to jsou – M. Bouchnerová, D. Chlupáček, V. Kraclová, M. Fousková, M. Hynková, A. Nedomová, C. Hrubý, J. Kružíková, J. Ryšková, I. Roková, E. Makumbirofa, L. Puchnerová, D. Kružík, J. Kružík, paní Kusá, paní Nováková, J. Blažíček, New Yorker Jihlava, paní Trojanová, VAPET Production, paní Přibylová, manželé Plešingerovi, manželé Fouskovi ml, paní Balusková, paní Trávníčková, paní Holíková, Jazyková agentura Honzík, K. Zemanová, manželé Neužilovi, manželé Petruškovi, paní Brodinová, paní Viktorínová, manželé Brtáňovi, M. Klišnegrová, pan Vojta, manželé Kročákovi, D. Procházková, manželé Palichovi, L. Lepšíková, manželé Palánovi, paní Jonášová, paní Švengrová , paní Kraclová, G. Biglová , J. Zemčíková, manželé Habermanovi, paní Kubátová, paní Šindelářová, paní Poláková, manželé Pecinovi a L. Koubová.

 

Děkujeme i těm, jejichž jména zde nejsou uvedena.

Financování

V roce 2009 došlo k propadu podpory ze strany Kraje Vysočina. Na vzniklou ztrátu jsme spotřebovali veškeré finanční rezervy vytvořené v minulých letech. Od ledna 2010 máme na základě veřejné zakázky zajištěné financování v rámci individuálních projektů kraje Vysočina na následujících 39 měsíců. Podrobná finanční zpráva je v příloze.

Finanční tabulka je k dispozici v PDF verzi (47 kB).