Sociální služba azylový dům zahrnuje

přechodné ubytování

pro ženy a rodiny s dětmi

podmínky pro přípravu stravy

k dispozici kuchyňka

pomoc při uplatňování práv

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Co to znamená v praxi?

Po přechodnou dobu můžete bydlet v plně vybaveném bytě.

S naší pomocí si sestavíte plán změny, abyste se stala nezávislou na naší pomoci​.

Pomůžeme vám tento plán naplnit do úspěšného konce​.

Kdo může získat naší pomoc?

 • ženy.
 • osamělí rodiče.
 • nezaopatřené děti těchto rodičů.
 • rodiny​, které jsou ohrožené ztrátou bydlení, v bytové nouzi, nebo bez přístřeší a chtějí s naší podporou znovu zapojit do běžného života.

Služba je určena:

 • zletilým ženám,
 • rodičům s nezletilými dětmi,
 • matkám a otcům bez přístřeší, v bytové nouzi a nevyhovujících podmínkách bydlení, oběti domácího násilí, v nevyhovujícím rodinném prostředí s dopadem na bydlení (rozvod nebo rozchod s partnerem, spory s rodiči).

Služba není určena osobám:

 • ve starobním důchodu,
 • závislým na návykových látkách,
 • nesoběstačným nebo potřebujícím bezbariérový přístup,
 • potřebujícím zajistit ochranu před násilným partnerem,
 • ohrožujícím bezpečnost zaměstnanců nebo ostatních uživatelů.

Poskytnutí služby se vylučuje, když:

 • Žadatel nedoloží posudek registrujícího praktického lékaře o tom, že je způsobilý k ubytování v azylovém domě.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Poskytovatel vypověděl žadateli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování smluvních povinností.
 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou žadatel žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, pro které je služba určena.

Stručné shrnutí

Zde najdete odpovědi na to, co vás nejvíce zajímá

Cílem poskytovaných služeb je Vaše sociální začlenění a návrat do běžného života. Proto Vám pomůžeme v úsilí zajistit si udržitelné bydlení, stabilní příjem, dále v udržování a budování smysluplných mezilidských vztahů a zvládání výchovy a péče o děti a sebe sama.

Cílem poskytovaných služeb je sociální začlenění uživatele a jeho zapojení do běžného života. Proto uživatele podporujeme, aby:

a) si zajistil udržitelné bydlení, čímž rozumíme:

 • bydlení na základě písemné smlouvy,
 • bydlení udržitelné vzhledem k ceně, umístění, velikosti,
 • bydlení se základním vybavením domácnosti – stůl, židle, vařič, postel, lednice, pračka (možnost praní),
 • měl stabilní finanční příjem, čímž rozumíme:
 • příjem ze zaměstnání, z důchodového a sociálního systému – uživatel ví, na co má nárok, a umí si příjem na základě tohoto nároku zajistit,
 • dokáže sestavit a dodržet reálný rodinný rozpočet (na měsíc i dlouhodobější),
 • pokud je zadlužený, toto zadlužení řeší.

b) udržoval a budoval smysluplné mezilidské vztahy, čímž rozumíme:

 • navázání a zlepšování smysluplných kontaktů s rodinou, přáteli atp.,
 • zvládal výchovu a péči o děti a vlastní osobu, čímž rozumíme:
 • zajišťování zdraví prospěšné stravy,
 • dodržování hygienických pravidel,
 • péči o bezpečí a zdraví dítěte (např. prohlídky u lékaře, bezpečná domácnost atp.),
 • zvládání výchovy,
 • zvládání péče o domácnost.

Poznámka: maximální doba pobytu je 6 měsíců.

A) Poskytnutí přechodného ubytování

Poskytneme vám přechodné ubytování ve vybaveném samostatném bytě. Součástí poskytnutého ubytování je užívání společných prostor a služeb spojených s ubytováním, což je zajištění topení, teplé a studené vody, elektrického proudu, nádoby pro uložení tříděného odpadu pro uživatelky s trvalým pobytem mimo město Jihlava a kontejner na likvidaci směsného odpadu (poplatek za likvidaci odpadu musí každý uživatel hradit samostatně).

Umožníme vám celkovou hygienu těla – můžete používat koupelnu, která je součástí bytu. V koupelně je sprchový kout, umyvadlo a WC.

Vytvoříme vám podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla – můžete využívat úklidové prostředky, automatickou pračku, sušák na prádlo – vše je součástí vybavení bytu, případně si zapůjčit žehličku.

B) Zajištění podmínek pro samostatnou přípravu stravy

Můžete používat kuchyňku, která je součástí bytu, včetně vybavení (kuchyňská linka, kombinovaný sporák, lednice, nádobí). Stravu si budete připravovat samostatně, případně za asistence sociálního pracovníka, bude-li to součástí individuálního plánu.

C) Pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Můžete požádat sociálního pracovníka o pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů. Budete mít přístup k inzerátům z Jihlavských listů, po domluvě přístup na internet a k počítači, sociální pracovnice s vámi může vyplnit různé listiny, případně vás doprovodit při jednání na úřadech atp.

Můžete požádat sociálního pracovníka o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu pro vaše sociální začleňování a uplatňování zákonných nároků a pohledávek. Se sociálním pracovníkem vyberete vhodné způsoby této podpory a pomoci – individuálně (rozhovor nebo nácvik se sociálním pracovníkem, potravinová pomoc, asistované hospodaření, materiální pomoc atp.), nebo v rámci společných aktivit (dětský klub, příležitostné akce, pracovní aktivity atp.).

Abychom vám a vašim dětem zajistili klidný pobyt v azylovém domě, platí pro všechny ubytované a návštěvníky v azylovém domě Pravidla pobytu v azylovém domě.

Službu vám poskytneme na základě smlouvy, ze které vyplývají práva i povinnosti.

Sociální práce s vámi bude probíhat formou individuálního plánování.

 • sestavování, plnění a hodnocení individuálního plánu,
 • sestavování profilu uživatele – hledání zdrojů a rozšiřování palety možností,
 • vyplňování dotazníku naplňování cílů – dotazník sledující užitečnost a hledající další směr poskytované služby,
 • komunita (setkávání všech uživatelů) – řešení praktických věcí, nácvik zvládání komunikace v rámci komunity,
 • pracovní aktivita – zvyšování pozitivního sebehodnocení, získávání nových dovedností, pomoc při zajišťování zdraví prospěšné stravy,
 • dětský klub & příležitostné akce – pomoc při zvládání výchovy, zvyšování kompetence aplňovat základní sociální potřeby vlastních dětí, navazování a zlepšování kontaktů s rodinou,
 • asistované hospodaření a vedení domácnosti – pomoc se sestavováním a vedením domácího rozpočtu a se zvládáním péče o domácnost,
 • doprovod – pomoc při zvládání komunikace v kontaktu s úřady, hledání bydlení atp.,
 • potravinová pomoc & materiální pomoc – pomoc při řešení zadlužení, pomoc při zajištění základního vybavení nové domácnosti.

Doprovázení po dobu poskytování služby
– vycházíme z potřeb uživatele a doprovázíme ho v jeho snaze, podporujeme ho v samostatnosti a vlastní odpovědnosti, respektujeme svobodnou vůli uživatele a jsme připraveni umožnit mu nést následky vlastních rozhodnutí.

Zaměření na cíl
– orientujeme se na sociální začlenění a hájíme oprávněné zájmy i práva uživatele, individuální cíl uživatele chápeme jako zakázku.

Individualita cíl i plán k jeho dosažení vzniká na základě přání, volby a rozhodnutí jedince, nasloucháme uživateli a poskytujeme mu prostor pro nalezení vlastních hodnot a silných stránek.

Motivace
– pomáháme uživateli najít, posilovat a využívat vlastní zdroje, které jemu i jeho blízkým umožní žít běžným životem a zároveň být přínosem pro společnost.

Férovost
– udržujeme a dodržujeme hranice a jasná pravidla při poskytování sociální služby, která platí oboustranně.

Přistupujeme k uživateli jako k rovnocennému partnerovi, s vědomím toho, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých a uznáním toho, že život od člověka vyžaduje velkou dávku sebekázně.

Dbáme na dodržování nastavených limitů daných smlouvou o poskytování sociální služby, s každým jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi, což hovoří nejenom o způsobu jednání, ale i o tom, že nezůstaneme nečinní, pokud můžeme druhému pomoci.

Respektujeme práva uživatelů služby, vzájemnou úctu a dodržování pravidel považujeme za vhodný způsob týmové práce zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků.

Dialog
– sociální práce je spoluprací uživatele a poskytovatele, kontakt s uživatelem pojímáme jako rozhovor, který má dialogickou formu.

Diskrétnost
– vytváříme bezpečné prostředí pro rozhovor a sociální práci, o uživateli, o osobních a citlivých údajích mlčíme, ani nevystavujeme uživatele situaci ohrožující jeho práva.

Odbornost
– dbáme o profesionální přístup, vzdělání a rozvoj pracovníků v oboru sociální práce.